dovanu-kuponai.lt

Telefonas pasiteiravimui: +370 69 441155
Kas naudoja? Kaip naudoti? Kas tai yra?

Sutartis »

Šios sutarties sąlygos taikomos tarp Kliento ir UAB „200mi“

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1.   Klientas ir UAB ,,200MI“ susitaria, kad šios sutarties (toliau vadinamos Sutartimi) objektas yra šių paslaugų teikimas (toliau vadinama Paslaugomis):

1.1.1.      Dovanų kuponų administravimo paslauga per dovanu-kuponai.lt sistemą.

1.1.2.      Dovanų kuponų pardavimo internetu paslauga per [tinklalapiovardas].dovanu-kuponai.lt sistemą.


2. KLIENTO IR UAB ,,200MI“ ĮSIPAREIGOJIMAI IR TEISĖS

2.1.   UAB ,,200MI“ įsipareigojimai:

2.1.1.      Tinkamai teikti Paslaugas vadovaujantis Sutartimi ir, esant reikalui, pateikti Klientui reikalavimus raštu dėl papildomos informacijos pateikimo, reikalingus šia sutartimi prisiimtiems įsipareigojimams įgyvendinti.

2.1.2.      Per tris dienas nuo šios sutarties pasirašymo paskirti atsakingą už Sutarties vykdymą asmenį (-is).

2.1.3.      Nenaudoti Kliento informacinių sistemų aplinkos ir įrangos kitais tikslais nei Sutartyje numatytų tikslų vykdymui.

2.1.4.      Per 30 darbo dienų nuo visų reikiamų duomenų pateikimo UAB ,,200MI“, pateikti Klientui veikiantį rezervavimo sistemos variantą suderinimui. Atsižvelgti į visas Kliento pastabas ir pageidavimus, jei tai nekeičia Paslaugų vykdymo apimčių. Sistemą paleisti viešam vartojimui tik Klientui ir UAB ,,200MI“ pasirašius suderinimo aktą.

2.1.5.      Sutarties galiojimo laikotarpiu užtikrinti nepertraukiamą, stabilų ir kokybišką Paslaugų teikimą 24 val. per parą, 7 d. per savaitę. Neatlygintinai taisyti programinio kodo klaidas, kitus gedimus ar sutrikimus kilusius dėl UAB ,,200MI“ kaltės.

2.1.6.      Paslaugos mėnesinis prienamumas yra 98%, neįskaitant sutrikimų kilusių dėl interneto ryšio teikėjų kaltės

2.1.7.      Užtikrinti galimybę Klientui rezervacijos sistemoje pačiam keisti paslaugų įkainius, asortimentą.

2.1.8.      Apie rezervavimo sistemos sustabdymą pranešti Klientui ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas, išskyrus atvejus, kai sistema stabdoma dėl nuo UAB ,,200MI“ valios nepriklausančių aplinkybių.

2.1.9.      Užtikrinti Kliento gaunamų, siunčiamų ir/arba saugomų duomenų, naudojantis Paslaugomis, saugumą ir konfidencialumą.

2.1.10.  Konsultuoti Klientą klausimais susijusiais su Paslaugų naudojimu, esant poreikiui apmokyti ja naudotis Kliento darbuotojus.


2.2.   Kliento įsipareigojimai:

2.2.1.      Paskirti atsakingą už Sutarties vykdymą asmenį (-is).

2.2.2.      Laiku atsakyti į UAB ,,200MI” pateikiamus klausimus, susijusius su Sutarties vykdymu, ir kitaip Sutarties vykdymo metu bendradarbiauti su UAB ,,200MI“;

2.2.3.      Suteikti priėjimą prie visų Sutarčiai įgyvendinti reikalingų informacinių sistemų, duomenų centrų, darbo vietų ar kitų Paslaugoms teikti reikalingų resursų.

2.2.4.      Klientas įsipareigoja laiku atsiskaityti už visus šioje Sutartyje numatytus bei UAB ,,200MI“ atliktus darbus ir/arba suteiktas Paslaugas.

2.2.5.      Klientas, savo internetiniame tinklalapyje, tituliniame ir kituose su paslaugomis susijusiuose puslapiuose, įsipareigoja aiškiai pateikti informaciją apie galimybę pirkti paslaugas internetu.

2.2.6.      Klientas savo tinklalapyje įsipareigoja reklamuoti bei naudoti UAB ,,200MI“ teikiamas dovanų kuponų pardavimo paslaugas gerai matomoje tinklalapio vietoje.

2.2.7.      Klientas privalo turėti sutartį su įmonėmis, puslapyje mokėjimai.lt, teikiančiomis makro mokėjimų paslaugas. Klientas taip pat privalo perduoti UAB ,,200MI“ savo unikalų mokejimai.lt numerį reikalingą apmokėjimams už Paslaugas vykdyti.


3. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

3.1.   Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo datos ir galioja 1 (vienerius) metus. Klientas ir UAB ,,200MI“ susitaria, kad nei Klientui nei UAB ,,200MI“ raštu neinformavimus apie sutarties pratęsimą arba nutraukimą 30 (trisdešimt) dienų iki sutarties galiojimo pabaigos, sutartis yra automatiškai pratęsiama dar vieneriems metams. Pratęsimų skaičius neribojamas.

3.2.   Sutartis ir jos priedai gali būti keičiami ar nutraukiami pasirašant raštišką abipusį susitarimą.

3.3.   UAB ,,200MI“ turi teisę vienašališkai nutraukti šią sutartį, apie tai pranešęs prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų registruotu laišku arba elektroniniu laiškų informavęs Klientą.

3.4.   Klientas turi teisę vienašališkai nutraukti šią sutartį, apie tai pranešęs prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų registruotu laišku arba elektroniniu laišku informavęs UAB ,,200MI”.


4. PASLAUGŲ KAINA

4.1.   Klientas moka UAB ,,200MI“ 5% komisinį nuo paslaugų pardavimų per internetinę pardavimo sistemą. Komisinis mokestis neapima išlaidų susijusių su atsiskaitymu internetu per mokejimai.lt, „PayPal“ arba kitas sistemas.

4.2.   Komisinis nurodytas be pridėtinės vertės mokesčio.


5. ATSISKAITYMAS

5.1.   Kiekvieną mėnesį iki 15 (penkioliktos) dienos, UAB ,,200MI“, pagal internetinės kuponų pardavimo sistemos pateiktą ataskaitą, Klientui išrašo PVM sąskaitą faktūrą už per praėjusį mėnesį parduotus kuponus. Paslaugos gavėjas pateiktą sąskaitą faktūrą apmoka per 5 (penkias) darbo dienas nuo sąskaitos gavimo.

5.2.   Klientui vėluojant atlikti sutartyje numatytą mokėjimą ir/arba mokėjimus daugiau nei 10 (dešimt) darbo dienų, UAB ,,200MI“, raštu arba el. laišku įspėjęs prieš 7 (septynias) kalendorines dienas,  turi teisę sustabdyti Paslaugų teikimą.

5.3.   PVM sąskaitas faktūras Klientas gauna elektroniu būdu. UAB ,,200MI“, PVM sąskaitas faktūtras   parsisiunčia prisijungus prie dovanų kuponų administravimo sistemos, adresu [tinklalapiovardas].dovanu-kuponai.lt/admin


6. KLIENTO IR UAB ,,200MI“ ATSAKOMYBĖ

6.1.   Klientas moka UAB ,,200MI“ 0,02% dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.


7. NUOSAVYBĖ

7.1.   Visos internetinės pardavimų sistemos nuosavybės teisės priklauso UAB ,,200MI“.

7.2.   UAB ,,200MI“ pasilieka teisę viešai skelbti, kad UAB ,,200MI“ kūrė projektą, kuris yra šio Užsakymo ir/arba jo priedų objektas.


8. KONFIDENCIALI  INFORMACIJA

8.1.   Konfidencialia informacija laikoma visa su šia Sutartimi, jos turiniu ir (ar) vykdymu susijusi informacija (įskaitant iš Kliento gautus duomenis ir papildomą informaciją), kurią Klientas ir UAB ,,200MI“ atskleidė žodžiu ar raštu. Klientas ir UAB ,,200MI“ susitaria laikyti paslaptyje visą konfidencialią informaciją, susijusią su šios Sutarties pasirašymu ir vykdymu.

8.2.   Konfidencialia informacija taip pat laikomi į internetinę rezervacijos sistemą klientų suvedami duomenys.

8.3.   Klientas ir UAB ,,200MI“ įsipareigoja gautą konfidencialią informaciją naudoti tik tinkamam šios Sutarties įvykdymui.

8.4.   Konfidenciali informacija tretiesiems asmenims gali būti perduota Lietuvos Respublikos teisės aktuose nurodytais atvejais ir tais atvejais, kai tai būtina šios Sutarties tinkamam įgyvendinimui ar Kliento ir UAB ,,200MI“ teisių ir teisėtų interesų gynimui.


9. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS (FORCE MAJEURE)

9.1.   Klientas ir UAB ,,200MI“ neatsako už visišką ar dalinį savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį nevykdymą, jei tai įvyksta dėl nenugalimos jėgos aplinkybių veikimo. Klientas ir UAB ,,200mi“ nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes supranta taip, kaip nustato Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnio nuostatos bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintos “Atleidimo nuo atsakomybės, esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, taisyklės”.

9.2.   Jei Klientas ar UAB ,,200MI“, negali vykdyti savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių veikimo, privalo apie tai pranešti per 10 dienų nuo tokių aplinkybių veikimo pradžios. Klientas ar UAB ,,200MI“ laiku nepranešusi apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes, netenka teisės jomis remtis.